[PYQT] keyPressEvent en PyQT.

py2app-pyqt

En ocasiones queremos usar teclas de acceso rápido en nuestras aplicaciones en QT 4.7 se debe reescribir el método keyPressEvent(self, event), para conectar la señal de nuestro widget a los Slots correspondientes, les ejemplo en PyQt:

1
2
3
4
5
6
def keyPressEvent(self, event):
   key = event.key()
   if key == QtCore.Qt.Key_0:
      self.on_btn0_clicked()
 
<span id="more-155"></span>

Adicional mente dejo la lista de teclas usadas por QT:

Qt::Key  
enum Qt::Key  
The key names used by Qt.  
   
Constant Value
Qt::Key_Escape 0×01000000
Qt::Key_Tab 0×01000001
Qt::Key_Backtab 0×01000002
Qt::Key_Backspace 0×01000003
Qt::Key_Return 0×01000004
Qt::Key_Enter 0×01000005
Qt::Key_Insert 0×01000006
Qt::Key_Delete 0×01000007
Qt::Key_Pause 0×01000008
Qt::Key_Print 0×01000009
Qt::Key_SysReq 0x0100000a
Qt::Key_Clear 0x0100000b
Qt::Key_Home 0×01000010
Qt::Key_End 0×01000011
Qt::Key_Left 0×01000012
Qt::Key_Up 0×01000013
Qt::Key_Right 0×01000014
Qt::Key_Down 0×01000015
Qt::Key_PageUp 0×01000016
Qt::Key_PageDown 0×01000017
Qt::Key_Shift 0×01000020
Qt::Key_Control 0×01000021
Qt::Key_Meta 0×01000022
Qt::Key_Alt 0×01000023
Qt::Key_AltGr 0×01001103
Qt::Key_CapsLock 0×01000024
Qt::Key_NumLock 0×01000025
Qt::Key_ScrollLock 0×01000026
Qt::Key_F1 0×01000030
Qt::Key_F2 0×01000031
Qt::Key_F3 0×01000032
Qt::Key_F4 0×01000033
Qt::Key_F5 0×01000034
Qt::Key_F6 0×01000035
Qt::Key_F7 0×01000036
Qt::Key_F8 0×01000037
Qt::Key_F9 0×01000038
Qt::Key_F10 0×01000039
Qt::Key_F11 0x0100003a
Qt::Key_F12 0x0100003b
Qt::Key_F13 0x0100003c
Qt::Key_F14 0x0100003d
Qt::Key_F15 0x0100003e
Qt::Key_F16 0x0100003f
Qt::Key_F17 0×01000040
Qt::Key_F18 0×01000041
Qt::Key_F19 0×01000042
Qt::Key_F20 0×01000043
Qt::Key_F21 0×01000044
Qt::Key_F22 0×01000045
Qt::Key_F23 0×01000046
Qt::Key_F24 0×01000047
Qt::Key_F25 0×01000048
Qt::Key_F26 0×01000049
Qt::Key_F27 0x0100004a
Qt::Key_F28 0x0100004b
Qt::Key_F29 0x0100004c
Qt::Key_F30 0x0100004d
Qt::Key_F31 0x0100004e
Qt::Key_F32 0x0100004f
Qt::Key_F33 0×01000050
Qt::Key_F34 0×01000051
Qt::Key_F35 0×01000052
Qt::Key_Super_L 0×01000053
Qt::Key_Super_R 0×01000054
Qt::Key_Menu 0×01000055
Qt::Key_Hyper_L 0×01000056
Qt::Key_Hyper_R 0×01000057
Qt::Key_Help 0×01000058
Qt::Key_Direction_L 0×01000059
Qt::Key_Direction_R 0×01000060
Qt::Key_Space 0×20
Qt::Key_Any Key_Space
Qt::Key_Exclam 0×21
Qt::Key_QuoteDbl 0×22
Qt::Key_NumberSign 0×23
Qt::Key_Dollar 0×24
Qt::Key_Percent 0×25
Qt::Key_Ampersand 0×26
Qt::Key_Apostrophe 0×27
Qt::Key_ParenLeft 0×28
Qt::Key_ParenRight 0×29
Qt::Key_Asterisk 0x2a
Qt::Key_Plus 0x2b
Qt::Key_Comma 0x2c
Qt::Key_Minus 0x2d
Qt::Key_Period 0x2e
Qt::Key_Slash 0x2f
Qt::Key_0 0×30
Qt::Key_1 0×31
Qt::Key_2 0×32
Qt::Key_3 0×33
Qt::Key_4 0×34
Qt::Key_5 0×35
Qt::Key_6 0×36
Qt::Key_7 0×37
Qt::Key_8 0×38
Qt::Key_9 0×39
Qt::Key_Colon 0x3a
Qt::Key_Semicolon 0x3b
Qt::Key_Less 0x3c
Qt::Key_Equal 0x3d
Qt::Key_Greater 0x3e
Qt::Key_Question 0x3f
Qt::Key_At 0×40
Qt::Key_A 0×41
Qt::Key_B 0×42
Qt::Key_C 0×43
Qt::Key_D 0×44
Qt::Key_E 0×45
Qt::Key_F 0×46
Qt::Key_G 0×47
Qt::Key_H 0×48
Qt::Key_I 0×49
Qt::Key_J 0x4a
Qt::Key_K 0x4b
Qt::Key_L 0x4c
Qt::Key_M 0x4d
Qt::Key_N 0x4e
Qt::Key_O 0x4f
Qt::Key_P 0×50
Qt::Key_Q 0×51
Qt::Key_R 0×52
Qt::Key_S 0×53
Qt::Key_T 0×54
Qt::Key_U 0×55
Qt::Key_V 0×56
Qt::Key_W 0×57
Qt::Key_X 0×58
Qt::Key_Y 0×59
Qt::Key_Z 0x5a
Qt::Key_BracketLeft 0x5b
Qt::Key_Backslash 0x5c
Qt::Key_BracketRight 0x5d
Qt::Key_AsciiCircum 0x5e
Qt::Key_Underscore 0x5f
Qt::Key_QuoteLeft 0×60
Qt::Key_BraceLeft 0x7b
Qt::Key_Bar 0x7c
Qt::Key_BraceRight 0x7d
Qt::Key_AsciiTilde 0x7e
Qt::Key_nobreakspace 0x0a0
Qt::Key_exclamdown 0x0a1
Qt::Key_cent 0x0a2
Qt::Key_sterling 0x0a3
Qt::Key_currency 0x0a4
Qt::Key_yen 0x0a5
Qt::Key_brokenbar 0x0a6
Qt::Key_section 0x0a7
Qt::Key_diaeresis 0x0a8
Qt::Key_copyright 0x0a9
Qt::Key_ordfeminine 0x0aa
Qt::Key_guillemotleft 0x0ab
Qt::Key_notsign 0x0ac
Qt::Key_hyphen 0x0ad
Qt::Key_registered 0x0ae
Qt::Key_macron 0x0af
Qt::Key_degree 0x0b0
Qt::Key_plusminus 0x0b1
Qt::Key_twosuperior 0x0b2
Qt::Key_threesuperior 0x0b3
Qt::Key_acute 0x0b4
Qt::Key_mu 0x0b5
Qt::Key_paragraph 0x0b6
Qt::Key_periodcentered 0x0b7
Qt::Key_cedilla 0x0b8
Qt::Key_onesuperior 0x0b9
Qt::Key_masculine 0x0ba
Qt::Key_guillemotright 0x0bb
Qt::Key_onequarter 0x0bc
Qt::Key_onehalf 0x0bd
Qt::Key_threequarters 0x0be
Qt::Key_questiondown 0x0bf
Qt::Key_Agrave 0x0c0
Qt::Key_Aacute 0x0c1
Qt::Key_Acircumflex 0x0c2
Qt::Key_Atilde 0x0c3
Qt::Key_Adiaeresis 0x0c4
Qt::Key_Aring 0x0c5
Qt::Key_AE 0x0c6
Qt::Key_Ccedilla 0x0c7
Qt::Key_Egrave 0x0c8
Qt::Key_Eacute 0x0c9
Qt::Key_Ecircumflex 0x0ca
Qt::Key_Ediaeresis 0x0cb
Qt::Key_Igrave 0x0cc
Qt::Key_Iacute 0x0cd
Qt::Key_Icircumflex 0x0ce
Qt::Key_Idiaeresis 0x0cf
Qt::Key_ETH 0x0d0
Qt::Key_Ntilde 0x0d1
Qt::Key_Ograve 0x0d2
Qt::Key_Oacute 0x0d3
Qt::Key_Ocircumflex 0x0d4
Qt::Key_Otilde 0x0d5
Qt::Key_Odiaeresis 0x0d6
Qt::Key_multiply 0x0d7
Qt::Key_Ooblique 0x0d8
Qt::Key_Ugrave 0x0d9
Qt::Key_Uacute 0x0da
Qt::Key_Ucircumflex 0x0db
Qt::Key_Udiaeresis 0x0dc
Qt::Key_Yacute 0x0dd
Qt::Key_THORN 0x0de
Qt::Key_ssharp 0x0df
Qt::Key_division 0x0f7
Qt::Key_ydiaeresis 0x0ff
Qt::Key_Multi_key 0×01001120
Qt::Key_Codeinput 0×01001137
Qt::Key_SingleCandidate 0x0100113c
Qt::Key_MultipleCandidate 0x0100113d
Qt::Key_PreviousCandidate 0x0100113e
Qt::Key_Mode_switch 0x0100117e
Qt::Key_Kanji 0×01001121
Qt::Key_Muhenkan 0×01001122
Qt::Key_Henkan 0×01001123
Qt::Key_Romaji 0×01001124
Qt::Key_Hiragana 0×01001125
Qt::Key_Katakana 0×01001126
Qt::Key_Hiragana_Katakana 0×01001127
Qt::Key_Zenkaku 0×01001128
Qt::Key_Hankaku 0×01001129
Qt::Key_Zenkaku_Hankaku 0x0100112a
Qt::Key_Touroku 0x0100112b
Qt::Key_Massyo 0x0100112c
Qt::Key_Kana_Lock 0x0100112d
Qt::Key_Kana_Shift 0x0100112e
Qt::Key_Eisu_Shift 0x0100112f
Qt::Key_Eisu_toggle 0×01001130
Qt::Key_Hangul 0×01001131
Qt::Key_Hangul_Start 0×01001132
Qt::Key_Hangul_End 0×01001133
Qt::Key_Hangul_Hanja 0×01001134
Qt::Key_Hangul_Jamo 0×01001135
Qt::Key_Hangul_Romaja 0×01001136
Qt::Key_Hangul_Jeonja 0×01001138
Qt::Key_Hangul_Banja 0×01001139
Qt::Key_Hangul_PreHanja 0x0100113a
Qt::Key_Hangul_PostHanja 0x0100113b
Qt::Key_Hangul_Special 0x0100113f
Qt::Key_Dead_Grave 0×01001250
Qt::Key_Dead_Acute 0×01001251
Qt::Key_Dead_Circumflex 0×01001252
Qt::Key_Dead_Tilde 0×01001253
Qt::Key_Dead_Macron 0×01001254
Qt::Key_Dead_Breve 0×01001255
Qt::Key_Dead_Abovedot 0×01001256
Qt::Key_Dead_Diaeresis 0×01001257
Qt::Key_Dead_Abovering 0×01001258
Qt::Key_Dead_Doubleacute 0×01001259
Qt::Key_Dead_Caron 0x0100125a
Qt::Key_Dead_Cedilla 0x0100125b
Qt::Key_Dead_Ogonek 0x0100125c
Qt::Key_Dead_Iota 0x0100125d
Qt::Key_Dead_Voiced_Sound 0x0100125e
Qt::Key_Dead_Semivoiced_Sound 0x0100125f
Qt::Key_Dead_Belowdot 0×01001260
Qt::Key_Dead_Hook 0×01001261
Qt::Key_Dead_Horn 0×01001262
Qt::Key_Back 0×01000061
Qt::Key_Forward 0×01000062
Qt::Key_Stop 0×01000063
Qt::Key_Refresh 0×01000064
Qt::Key_VolumeDown 0×01000070
Qt::Key_VolumeMute 0×01000071
Qt::Key_VolumeUp 0×01000072
Qt::Key_BassBoost 0×01000073
Qt::Key_BassUp 0×01000074
Qt::Key_BassDown 0×01000075
Qt::Key_TrebleUp 0×01000076
Qt::Key_TrebleDown 0×01000077
Qt::Key_MediaPlay 0×01000080
Qt::Key_MediaStop 0×01000081
Qt::Key_MediaPrevious 0×01000082
Qt::Key_MediaNext 0×01000083
Qt::Key_MediaRecord 0×01000084
Qt::Key_HomePage 0×01000090
Qt::Key_Favorites 0×01000091
Qt::Key_Search 0×01000092
Qt::Key_Standby 0×01000093
Qt::Key_OpenUrl 0×01000094
Qt::Key_LaunchMail 0x010000a0
Qt::Key_LaunchMedia 0x010000a1
Qt::Key_Launch0 0x010000a2
Qt::Key_Launch1 0x010000a3
Qt::Key_Launch2 0x010000a4
Qt::Key_Launch3 0x010000a5
Qt::Key_Launch4 0x010000a6
Qt::Key_Launch5 0x010000a7
Qt::Key_Launch6 0x010000a8
Qt::Key_Launch7 0x010000a9
Qt::Key_Launch8 0x010000aa
Qt::Key_Launch9 0x010000ab
Qt::Key_LaunchA 0x010000ac
Qt::Key_LaunchB 0x010000ad
Qt::Key_LaunchC 0x010000ae
Qt::Key_LaunchD 0x010000af
Qt::Key_LaunchE 0x010000b0
Qt::Key_LaunchF 0x010000b1
Qt::Key_MediaLast 0x0100ffff
Qt::Key_unknown 0x01ffffff
Qt::Key_Call 0×01100004
Qt::Key_Context1 0×01100000
Qt::Key_Context2 0×01100001
Qt::Key_Context3 0×01100002
Qt::Key_Context4 0×01100003
Qt::Key_Flip 0×01100006
Qt::Key_Hangup 0×01100005
Qt::Key_No 0×01010002
Qt::Key_Select 0×01010000
Qt::Key_Yes 0×01010001
Qt::Key_Execute 0×01020003
Qt::Key_Printer 0×01020002
Qt::Key_Play 0×01020005
Qt::Key_Sleep 0×01020004
Qt::Key_Zoom 0×01020006
Qt::Key_Cancel 0×01020001

Enlace a Pagina